Sóng dừng: độ lệch pha giữa sóng tới và sóng phản xạ

Sóng dừng: độ lệch pha giữa sóng tới và sóng phản xạ

  • Một sóng dừng hình thành trên dây AB, đầu B phản xạ cố định, thời gian giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,5 s, tốc độ truyền sóng là 20 cm/s, xét điểm M, N trên dây tại đó sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau lần lượt tại M và N là Δφ1, và Δφ2 với cos(Δφ1) = 0,5 và cos(Δφ2) = 0. Coi biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng, M, N thuộc cùng một bó sóng. Tìm khoảng cách MN lớn nhất có thể.
    A. (25/6)(cm)                B. (5/3)(cm)                          C. (4/3)(cm)                             D. (3/4)(cm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!