Sóng cơ

Một sóng ngang hình sin truyền trên 1 sợi dây đàn hồi với tốc độ 48 m/s; f = 2 Hz; Cho 3 điểm M, I, N trên dây, biết rằng lúc sợi dây duỗi thẳng khi chưa có sóng thì MI = 4 m và IN = 16 m; Trong mỗi chu kỳ dao động của M, tính thời gian M và I cùng chuyển động lên trong khi N chuyển động xuống.

(Mời mọi người giải, có thể gửi bài giải đến email [email protected])

Giải: Bước sóng là: λ = v/f  = 24 m => ∆φMI = π/3; ∆φIN = 4π/3; Vị trí của M, I và N như trên hình vẽ. Tại thời điểm như hình vẽ, pha của M, I và N là: αM = ^AOM (theo chiều (1)) = 3300; αI = ^AOI = 2700 và αN = ^AON = 300;

Từ hình ta thấy thời gian để I và M đi lên trong một chu kỳ ứng với góc quét 1200;

Thời gian để M đi lên và N đi xuống trong một chu kỳ ứng với góc quét 600 = π/3 => đáp số cần tìm là T/6  = 1/12 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!