GT sóng cơ câu 34 mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1

GT sóng cơ câu 34 mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1

Câu 34 (mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1): Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 12,6 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách từ A tới cực đại giao thoa xa A nhất là 12,0 cm. Biết số vân giao thoa cực đại nhiều hơn số vân giao thoa cực tiểu. Số vân giao thoa cực đại nhiều nhất là
A. 9                             B. 11                            C. 15                           D. 13.

Giải: d1 – d2 = 12 – 0,6 = 11,4 cm = kλ;

Ta biết để có giao thoa rõ nét thì AB = kλ + (λ/2), hay

0 < AB – kλ  ≤  λ/2 ⇔ 0 < (12,6 – 11,4)  ≤  λ/2 => λ ≥ 2,4 cm             (*);

Ta thấy với λmin = 2,4 cm thì k = 11,4/2,4 = 4,75 vậy ta chọn k = 4 => λ = 11,4/4 = 2,85 cm thỏa (*)

Với k = 4 thì số cực đại giao thoa là 9. Chọn A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!