Giao thoa: M thuộc đường tròn, cùng pha với nguồn

Giao thoa: M thuộc đường tròn, cùng pha với nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!