Giải câu Giao thoa ánh sáng đề THPT QG 2018

Giải câu Giao thoa ánh sáng đề THPT QG 2018

Câu 29: (mã đề 201) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ21 < λ2) cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của λ2

A. 667 nm.                  B. 608 nm.                         C. 507 nm.                         D. 560 nm.

Giải: Tại vị trí trùng ta có: k3i3 = (k1 + 0,5)i1 = (k2 + 0,5)i2

k3λ3 = q1λ1 = q2λ2 với q1 = k1 + 0,5; q2 = k2 + 0,5;

⇒k3/q2 = λ23

** Với λ2 = 560 nm thay vào trên ta có: k3/q2 = 560/λ3 ; Ta có:

400/560 ≤ λ3/560 ≤ 760/560 ⇔ 560/400 ≥ k3/q2 ≥ 560/760      (*)

# Cho q2 = 2,5 thay vào (*) ta được : 3,1 ≥ k3 ≥ 1,6 => k3 = 2; 3.

Thử : 2. 700 = 2,5. 560 = 3,5. 400 ; vậy λ2 = 560 nm > λ1 = 400 nm : thỏa đề bài => Chọn D.

** Với λ2 = 608 nm ta có: k3/q2 = 608/λ3 ; Ta có:

400/608 ≤ λ3/608 ≤ 760/608 ⇔ 608/400 ≥ k3/q2 ≥ 608/760      (**)

# Cho q2 = 2,5 thay vào (**) ta được : 3,8 ≥ k3 ≥ 2 => k3 = 2; 3.

Thử : 2. 760 = 2,5. 608 = 3,5. 434 => λ2 = 608 nm > λ1 = 434 nm: thỏa đề bài. Chọn B (đáp án của bộ).

Giữa 2 đáp án trên ta chọn D vì 560 nm < 608 nm. (Xin xem lại đáp án câu này).

2 Comments

  1. Loan says:

    Bài đọc rất hay rất cần thiết cho hs pt

  2. aoloi2011 says:

    1 like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!