ĐXC Đề đánh giá NL ĐHQG HN 2021

Câu 130. (Đề Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội-3-2021) Cho hai đoạn mạch X và Y là các đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh. Nếu mắc đoạn mạch X vào hiệu điện thế xoay chiều  u = U0cos(ωt) thì cường độ dòng điện qua mạch lệch pha π/6 với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ trên X khi đó là P1 = 250√3  W.  Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch X và Y rồi nối vào hiệu điện thế xoay chiều như trường hợp trước  thì điện áp giữa hai đầu của đoạn mạch X và đoạn mạch Y vuông pha với nhau. Công suất tiêu thụ trên X  lúc này là P2 = 90√3  W. Công suất tiêu thụ trên Y bằng bao nhiêu W?

Đáp án: … ?…

Giải:

Ta có: P1 = 250√3 W = UI1cos(π/6) = (U2/Zx)√3 /2 => U2/Zx = 500 ;

Ta có ux và uy vuông pha  => khi uy = 0 thì ux = u => P2 = (U2/Zx)cosφx = 90√3 => φx = 71,830 = (ux,i)

Ta có : P1 = RxI12 = 250√3 và P2 = RxI22 = 90√3 => I2 = 0,6I1

=> Zxy = Zx/0,6 => Zx/Zxy = 0,6 => Zxy = Zx/0,6 ; cos(u,ux) = Zx/Zxy = 0,6 => (u,ux) = -53,130 ;

Ta có : (u,ux) = (u,i) + (i,ux) => (u,i) = (u,ux) – (i,ux) = -53,13 + 71,83 = 18,70 ;

Ta có công suất của toàn mạch là

P = UI2cos(u,i) = (U2/Zxy)cos(u,i) = 0,6(U2/Zx)cos(18,70) = 284,16 W

=> Py = P – P2 = 284,16 – 90√3 = 128,3 W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!